1. การสมัครขอรับ Internet Cafe ID ต้องเป็นตามที่ บริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด กำหนดไว้ หรือจะได้กำหนดใช้ในอนาคต เท่านั้น


  2. ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริงตามที่บริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด กำหนดไว้ หาก บริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด ตรวจสอบพบว่า ผู้ขอใช้บริการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง บริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการ


  3. ในการตั้งชื่อต่างๆในเกม ภายใต้การดูแลของ บริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด ขอสงวนสิทธิในการไม่อนุญาต ให้ตั้งชื่อต่างๆโดยใช้คำที่สื่อความหมายถึง บริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด หรือทีมงาน เช่น gamemaster , gm , webmaster , admin , administrator หรือ Ini3


  4. ผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ซึ่งบริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด กำหนดใช้อย่างเคร่งครัด หากบริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด ตรวจพบว่ามีการปฏิบัติผิดกฎ กติกา มารยาท ที่กำหนดไว้ บริษัทมีสิทธิยกเลิก การให้บริการได้


  5. เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ขอใช้บริการ ผู้ใช้บริการจำเป็นจะต้องรักษา ID และ Password ของท่าน โดยไม่แจ้งให้บุคคลอื่นทราบ


  6. ห้ามผู้ขอใช้บริการนำ ID และ Password ของท่านไปให้บุคคลอื่นใช้ ร่วมใช้หรือจำหน่ายต่อให้แก่บุคคลอื่น


  7. ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถนำบริการที่ได้รับไปละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น รวมทั้งกระทำกิจกรรมที่ ผิดกฎหมายต่างๆ หรือกระทำการอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่างๆ เนื่องจากการละเมิดดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นเพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวกับบริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด แต่อย่างใด


  8. บริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด ขอสงวนสิทธิในการให้บริการและหยุดให้บริการเกม ภายใต้การดูแลของ บริษัทฯ ในเวลาใดได้ ตามความเหมาะสม โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า


  9. ผู้ขอใช้บริการยอมรับเงื่อนไขต่างๆในข้อตกลงนี้ และถือข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้คอมพิวเตอร์เกม ภายใต้การดูแลของ บริษัทฯ